TWENOTTWENOTTWENOT

Lidmaatschap

Om u als nieuw lid aan te melden kunt u op 3 manieren contact opnemen met de TWENOT penningmeester/ledenadministrateur:

  • Bij voorkeur gebruikt u het automatische inschrijfformulier. U dient alle gegevens hierop in te vullen. Uw ingevulde bankrekeningnummer voor de jaarlijkse incasso van de contributie bespaart de vereniging veel tijd en geld. Ook bestaande leden kunnen hun jaarlijkse contributie op deze manier wijzigen naar een automatische incasso.
  • Per eigen e-mail: u vermeldt dan naam, volledig adres, geboortedatum, telefoonnummer en de verklaring “ Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan TWENOT om jaarlijks de contributie af te schrijven van mijn bankrekeningnr: NLxxxxxxxxxxxxxxxx
    U stuurt uw email naar: info@twenot.nl
  • Per brief naar: TWENOT, Hinlopenlaan 8, 1411JP, Naarden. U vermeldt in uw brief dezelfde gegevens als bij b, plus uw emailadres.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per kalenderjaar:
Jeugdleden tot 18 jaar: € 16,00 / jaar
Volwassenen: € 20,00 / jaar
Leden in het buitenland: vanaf €40,00 / jaar

Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, dient u de verschuldigde jaarcontributie zelf over te maken op IBAN NL71INGB0003026112 tnv TWENOT, Naarden. Na dit eerste jaar ontvangt u een herinneringsmail of- brief met het verzoek de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen.

Het contributiejaar loopt van 01 jan t/m 31 dec. Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 20 dec van het lopende jaar aan de penningmeester te worden gemeld. Mail: info@twenot.nl

Na ontvangst van uw contributie ontvangt u een welkomstbrief met een ledenpas en de tot dan toe verschenen nummers van de TANK. Ons magazine "de TANK" wordt u in totaal 6 maal per jaar toegestuurd. Met uw lidmaatschap kunt u onze landelijke TWENOT bijeenkomsten gratis bezoeken en deelnemen aan de modelbouwwedstrijden. Voor deelname aan de regionale activiteiten kunt u contact opnemen met uw regio-coördinator (zie de hoofdpagina). Verder verlenen enkele modelbouwdetailzaken in Nederland en Duitsland u korting bij uw aankopen. Zie hiervoor ons verenigingsmagazine.

Tenslotte dankt het bestuur u voor uw interesse in onze vereniging en zal u graag ontmoeten op een van onze bijeenkomsten.